Algemene voorwaarden Flindus

Algemene voorwaarden

Paragraaf 1 – Coachingsgesprekken

Artikel 1 – Aanmeldingen

 1. De gesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt rechtstreeks met de cliënt gemaakt, persoonlijk, en kan ook alleen door de cliënt zelf geannuleerd worden.
 2. Cliënten kunnen tijdens de intake of het kennismakingsgesprek de algemene voorwaarden inzien. Ook zijn de algemene voorwaarden in te zien wie de website https://www.flindus.nl/algemene-voorwaarden
 3. Door voorzetting van het contact na de eerste kennismaking geeft de cliënt aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.
 4. Wijzingen van deze algemene cliëntvoorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.

Artikel 2 – Intake, behandeling en evaluatie

 1. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een persoonlijk (intake)gesprek.
 2. Tijdens het (intake) gesprek wordt, samen met de cliënt, de hulpvraag in kaart gebracht en wordt de cliënt na afloop gevraagd een intakeformulier digitaal in te vullen.
 3. Tijdens het gesprek krijgt de cliënt een advies ten aanzien van de mogelijkheden voor begeleiding, met een voorstel voor behandeling.
 4. In overleg met de cliënt wordt dan besloten wat het vervolg zal zijn: begeleiding, verwijzing, of geen vervolg.
 5. Indien de cliënt begeleiding wenst zal er, samen met de cliënt, een behandelplan opgesteld worden, waarin beknopt de doelstellingen en werkwijze beschreven worden.
 6. Gedurende de behandeling worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en, indien nodig, kan het behandelplan tussentijds bijgesteld worden. Na beëindiging van de behandeling vindt een mondelinge of schriftelijke evaluatie plaats.

Artikel 3 – Cliëntplichten

 1. Van de cliënt wordt verwacht dat deze de begeleider/coach goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de begeleider/coach sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen.
 2. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de begeleider/coach meewerkt en adviezen opvolgt.
 3. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Artikel 4 – Consulten

 1. Standaard bedraagt de gesprekstijd 75 minuten (tenzij anders afgesproken); de overige 15 minuten worden besteed aan verslaglegging van het consult.
 2. De begeleider/coach dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Van de cliënt wordt verwacht dat deze op tijd is voor de gesprekken.
 3. Telefonische consulten en mailcontact wordt in principe in rekening gebracht wanneer de tijd die dit vraagt meer bedraagt dan 5 minuten. Het wordt aan de beoordeling van de begeleider/coach overgelaten of telefonisch en mailcontact of en hoe in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 – Annuleringen

 1. Indien cliënten een afspraak willen annuleren, dienen zij dat 48 uur van tevoren te doen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Dit wordt beoordeeld door de betreffende begeleider/coach.
 2. Annuleringen dienen telefonisch of per mail doorgegeven te worden. Indien de cliënt de afspraak te laat heeft afgezegd, wordt de consultprijs doorberekend.

Artikel 6 – Overleg met derden

 1. Er kan overleg met derden plaatsvinden over uw problemen indien u daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat er altijd contact met de ouders/verzorgers zal worden gezocht en in overleg informatie zal worden gedeeld.
 2. Bij oudere kinderen tot 18 jaar zal indien mogelijk eveneens de aansluiting met ouders gezocht worden. Hier dient wel de toestemming van de betreffende cliënt voor gegeven te worden.
 3. Cliënten wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling. Dit zal nooit buiten de cliënt om gaan; informatie wordt altijd gedeeld en teruggekoppeld.

Artikel 7 – Bereikbaarheid

 1. De praktijk is bereikbaar via het e-mailadres: info@flindus.nl of het gedeelde nummer dat u van uw begeleider/coach heeft gekregen.
 2. Bij afwezigheid kunt u een bericht achterlaten waarna er zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen (max. binnen 2 werkdagen, m.u.v. vakanties).
 3. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts wanneer u de voicemail bereikt en geen concreet contact met uw begeleider/coach kan krijgen.

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Elke begeleidings- behandelingcyclus wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken.
 2. De cliënt kan te allen tijde het contact afsluiten; de begeleider/coach zal echter altijd wel proberen met u te bespreken wat de reden van de beëindiging is.
 3. De begeleider/coach heeft het recht de therapie eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht om de cliënt en eventuele verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
 4. De begeleider/coach heeft het recht de behandeling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt zich agressief gedraagt of onder invloed is van verdovende middelen.

Artikel 9 – Tarieven

 1. Een intakegesprek bij één van de begeleiders/coaches van Flindus kost € 142,50. Hierin is een uur gesprekstijd, het verwerken van de vragen en het opstellen van het behandelplan meegerekend.
 2. De consultprijs voor particulieren bedraagt per uur € 95,- inclusief BTW. Hierin is 75 minuten gesprekstijd en 15 minuten verwerkingstijd opgenomen
 3. Het uurtarief voor zakelijke organisaties is €130,- per uur exclusief BTW.
 4. Flindus heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

 1. Flindus brengt de consulten bij u in rekening door middel van een (digitale) factuur. U dient deze binnen twee weken te betalen op IBAN NR: NL53 KNAB 0256 9762 01 t.n.v. Flindus. Flindus is een handelsnaam van Sparr.

Artikel 11 – Wet bescherming Persoonsgegevens

 1. De begeleider/coach legt een dossier aan met persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling plus een korte samenvatting van de consulten. De cliënt heeft altijd het recht om dit dossier in te zien.
 2. De begeleider/coach heeft het recht om de werkaantekeningen niet te overleggen.
 3. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder de expliciete toestemming aan betreffende persoon/instantie.

Artikel 12 – Klachten

 1. Indien de cliënt (op wat voor wijze ook) klachten heeft over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld als de cliënt dat rechtstreeks bespreekt met de begeleider/coach. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling en daarnaast is het leerzaam voor de begeleider/coach.
 2. In het geval dat de cliënt en begeleider/coach er samen niet uit komen, kan een derde (bv. een onafhankelijk begeleider/coach) gevraagd worden om te bemiddelen en tot een mogelijke oplossing te komen. Indien cliënt en begeleider/coach er dan ook niet uit komen, is er een klachtenregeling.

Paragraaf 2 – Trainingen en Cursussen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, trainingen, cursussen en dergelijke van Flindus, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Flindus behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden vooraf aan nieuwe offertes, aanbiedingen, trainingen of cursussen te wijzigen of aan te vullen en zal dit te allen tijde uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden in dit document.
 3. Een inschrijving bedoeld als bij artikel 2, lid 1, betekend te allen tijde een volledige acceptatie van alle algemene voorwaarden, inclusief de offerte.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden van inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt te allen tijde met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
 2. Flindus bevestigt de inschrijving mits deze is gedaan zoals beschreven bij lid 1 en deze bevestiging geeft de onderlinge overeenkomst weer. Afwijkingen daarvan zonder overleg met Flindus zijn niet rechtsgeldig.
 3. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling.
 4. Flindus behoudt zich het recht voor:
  1. Bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen
  2. Bij te weinig inschrijvingen een training af te gelasten
  3. Aanmeldingen niet te accepteren wanneer de training voor betreffende deelnemers niet als ‘geschikt’ wordt verondersteld door Flindus. In de bij 3 vermelde gevallen komt de aanmelding te vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief gezocht.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op dat moment op de website, ongeacht of aanmelder deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een cursus op basis van een mailing of folder gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende mailing of folder.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 4. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Flindus heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

 1. Het volledige cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus op Flindus’ bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is, dan behoudt Flindus zich het recht voor de deelname aan de training te weigeren, waarbij de betalingsverplichting onverminderd gehandhaafd blijft.

Artikel 5 – Standaard annuleringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of per email aan info@flindus.nl.

 Annulering tot 1 maand voor aanvang van de training

 1. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 2. In overleg met en na toestemming van Flindus kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor annuleringsvoorwaarden komen te vervallen.

 Annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training

 1. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training is het volledige trainingsgeld verschuldigd.
 2. Het trainingsgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
 3. In overleg met en na toestemming van Flindus kan het mogelijk zijn om zich door een ander te laten vertegenwoordigen.

 Annulering na aanvang van de training

 1. Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de training van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze meer mogelijk en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

 Verplaatsing of Annulering van een ‘in company’ training

 1. Een cursusdagdeel kan tot 1 maand voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum of geannuleerd worden.
 2. Bij verplaatsing of annulering korter dan 1 maand – en langer dan 2 weken – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing of annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. De factuur wordt na inschrijving per email naar de aanmelder gezonden
 2. De factuur wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training voldaan.
 3. Indien de aanmelder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De aanmelder is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de aanmelder niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Flindus voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zij begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Flindus is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Flindus of de annulering van de overeenkomst door Flindus, tenzij aan Flindus opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Flindus op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Flindus voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flindus is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 9 – Vervanging docent of trainer

 1. Flindus is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.